สถิติ
เปิดเมื่อ30/05/2017
อัพเดท21/09/2017
ผู้เข้าชม275
แสดงหน้า534
เมนู
บทความ
y
ปฎิทิน
December 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
AdsOne.com

ข่าวสาร

ตลาดนัดวิถีชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
'กฤษศญพงษ์' เปิดตลาดนัดวิถีชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โชว์ผลงานชุมชนคุณธรรมในจังหวัดเพชรบูรณ์ มั่นใจธันวาคมนี้ขยายได้ 7 พันชุมชน จากที่มีอยู่ 878 ชุมชนทั่วประเทศ
พุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 15.21 น.

วันนี้ (20 ก.ย.) ที่พุทธอุทยานเพชบุระ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานเปิดตลาดนัดวิถีชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2560 โดย นายกฤษศญพงษ์ กล่าวว่า ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหนึ่งในโครงการที่อยู่ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ20 ปี ของรัฐบาลที่กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อให้คนไทยมีความสุข ซึ่ง วธ.ได้สนับสนุนการจัดตั้งชุมชนคุณธรรมฯ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงมาปฏิบัติในการดำรงชีวิต โดยใช้ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ นำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น

 ' ชุมชนคุณธรรม เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นบนพื้นฐาน 3 ประการ คือ 1.ยึดและปฏิบัติตามหลักธรรม คุณธรรมของแต่ละศาสนา 2.น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 3.ดำรงชีวิตตามแบบวิถีวัฒนธรรมไทย   สามารถพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์มาสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งขณะนี้มีเครือข่ายชุมชนคุณธรรมฯ จำนวน 878 ชุมชนทั่วประเทศ และ วธ. จะขยายให้ได้จำนวน  7,000 ชุมชนภายในเดือนธันวาคมนี้' ปลัด วธ. กล่าว

ทั้งนี้การเปิดตลาดนัดวิถีชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นส่วนหนึ่งในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2560 ซึ่งมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 23 ก.ย. 2560 ณ พุทธอุทยานเพชบุระ  อาทิ นิทรรศการ “การเสด็จเยือนเพชรบูรณ์” การประกวดสำรับอาหารพื้นบ้าน การแสดงผลงานของชุมชนคุณธรรม  ผลงานของบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” นิทรรศการประเพณีแหล่งท่องเที่ยว งานศาสนา เป็นต้น
 

y

อ่าน y ครั้ง
y...